Algemene Voorwaarden

De huidige algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 01036896. 

1.                DEFENITIES

1.1              Vlagsma tegelwalhalla:  gevestigd aan het Industriepark 12 (8701 PN) te Bolsward, gebruiker van de Algemene Voorwaarden.
1.2              De klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Vlagsma tegelwalhalla een overeenkomst sluit, dan wel onderhandelt over de totstandkoming daarvan.
1.3              Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Vlagsma tegelwalhalla en de klant tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechtshandelingen) ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.
1.4              Producten: alle zaken die onderwerp zijn van een overeenkomst, waaronder mede begrepen tegels en aanverwante producten.

2.                TOEPASSELIJKHEID

2.1              Met het depot van deze Algemene Voorwaarden zijn alle voorgaande voorwaarden van Vlagsma tegelwalhalla vervallen.
2.2              Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst van koop en verkoop waaronder alle overeenkomsten welke tot stand komen via de website www.vlagsma.nl of www.tegelwalhalla.nl  tussen Vlagsma tegelwalhalla en de klant waarop Vlagsma tegelwalhalla  deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.3              De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Vlagsma tegelwalhalla, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.4              Aanvullingen of afwijkingen op deze voorwaarden gelden uitsluitend indien deze door Vlagsma tegelwalhalla schriftelijk aan de klant zijn bevestigd.
2.5              Indien ’t Tegelwalhalla Vlagsma bij enige overeenkomst een afwijking op deze voorwaarden met de klant heeft gemaakt, kan de klant zich daar bij latere overeenkomsten nimmer op beroepen. Afwijkingen op deze voorwaarden dienen steeds uitdrukkelijk te zijn overeengekomen.
2.6              De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.7              Indien een of meerdere der bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. Vlagsma tegelwalhalla en de klant zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigende bepalingen overeen te komen, waarbij indien en zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.
2.8              Het door de klant zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.

3.                AANBIEDINGEN EN OFFERTES

3.1              Een aanbieding bindt Vlagsma tegelwalhalla niet, tenzij schriftelijk bevestigd, en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order.
3.2              De door Vlagsma tegelwalhalla gemaakte offertes zijn vrijblijvend.
3.3              Vlagsma tegelwalhalla kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de klant, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.4              Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Vlagsma tegelwalhalla daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Vlagsma tegelwalhalla anders aangeeft.
3.5              Een samengestelde prijsopgave verplicht Vlagsma tegelwalhalla niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.6              Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.
3.7              Een aanbieding wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende 30 dagen na ontvangst van het aanbod.
3.8              De door Vlagsma tegelwalhalla gehanteerde prijzen alsmede de in de aanbiedingen, offertes,  prijslijsten en op de website van Vlagsma tegelwalhalla e.d. vermelde prijzen zijn inclusief BTW doch exclusief eventuele kosten. Deze kosten kunnen onder meer – doch niet uitsluitend- bestaan uit transport – en verzendkosten en declaraties van ingeschakelde derden. Een en ander tenzij uitdrukkelijk op de website van Vlagsma tegelwalhalla dan wel elders schriftelijk anders wordt vermeld dan wel indien partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
3.9              Getoonde en/of verstrekte monsters, brochures, tekeningen, modellen, opgaven van kleuren, afbeeldingen, afmetingen, gewichten en andere omschrijvingen, zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

4.                KOOP OP AFSTAND

4.1              Het bepaalde in dit artikel is uitsluitend van toepassing op de consument en indien sprake is van een koop op afstand in de zin van artikel 46a boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.
4.2              Indien sprake is van een koop op afstand in de zin van lid 1 van dit artikel, geldt een zichttermijn van 14 werkdagen. De zichttermijn houdt in dat de klant het recht heeft de overeenkomst met Vlagsma tegelwalhalla binnen 14 werkdagen na ontvangst van de zaak te ontbinden. De klant is niet gehouden voor de ontbinding een reden op te geven. De ontbinding dient schriftelijk te worden ingeroepen.
4.3              Ontbinding ingevolge het bepaalde in lid 2 van dit artikel is slechts mogelijk door schriftelijke mededeling hiervan door de klant aan Vlagsma tegelwalhalla.
4.4              Ingeval van ontbinding  dient de zaak voor rekening en risico van de klant en op een door Vlagsma tegelwalhalla te bepalen wijze aan Vlagsma tegelwalhalla retour gezonden te worden. Transportkosten voor retour is voor rekening klant.
4.5              Ingeval van ontbinding worden de door de klant reeds gedane betalingen, door Vlagsma tegelwalhalla zo spoedig mogelijk na ontvangst van de retour gezonden zaak gerestitueerd. Verzendkosten worden niet gerestitueerd. Voor zover van toepassing is Vlagsma tegelwalhalla gerechtigd de kosten van de retourzending aan de klant in rekening te brengen.
4.6              Vlagsma tegelwalhalla heeft het recht retour gezonden zaken te weigeren dan wel slechts een deel van eventueel reeds ontvangen betalingen te restitueren, indien en voor zover Vlagsma tegelwalhalla vermoedt of kan waarnemen dat de zaak zich niet bevindt in de correcte verpakking en/of de zaak is beschadigd.
4.7              Vlagsma tegelwalhalla stelt de klant na ontvangst van de zaak per omgaande in kennis van een eventuele weigering dan wel het gedeeltelijk restitueren van reeds ontvangen betalingen.

5.                TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 5.1              De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding en ondertekening van de overeenkomst door de klant van de door Vlagsma tegelwalhalla gedane aanbieding. Of indien door Vlagsma tegelwalhalla uitvoering wordt gegeven aan een order.
5.2              Tevens komt de overeenkomst tot stand indien de klant de partij na levering accepteert inclusief factuur en Algemene Voorwaarden.

6.                UITVOERING VAN DE BESTELLING

6.1              Vlagsma tegelwalhalla zal bij de uitvoering van de bestelling de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen.
6.2             Ten gevolge van de aard van het bedrijf en de producten is Vlagsma tegelwalhalla in belangrijke mate afhankelijk van de prestaties van derden (zoals toeleveranciers, transporteurs, post, douaneautoriteiten, en andere instanties evenals de productiecapaciteiten en voorraden van fabrikanten), zodat Vlagsma tegelwalhalla  niet kan garanderen dat geplaatste orders volledig en tijdig kunnen worden uitgevoerd.
6.3              De door Vlagsma tegelwalhalla opgegeven af(levertijden) en aantallen gelden dus steeds als bij benadering en niet als fatale termijn. Schadevergoeding is Vlagsma tegelwalhalla  nimmer verschuldigd.
6.4              Vlagsma tegelwalhalla kan niet eerder verplicht worden met de levering van de zaken te beginnen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in zijn bezit zijn en hij de eventueel overeengekomen vooruitbetaling of termijnbetaling heeft ontvangen. Bij hierdoor ontstane vertragingen, zullen de opgegeven leveringstermijnen naar evenredigheid worden bijgesteld.
6.5              Wanneer de leveringen door oorzaken buiten de schuld van Vlagsma tegelwalhalla niet normaal of zonder onderbreking kunnen geschieden, is Vlagsma tegelwalhalla gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan de klant in rekening te brengen.
6.6              Alle onkosten welke in het kader van de uitvoering van de overeenkomst door Vlagsma tegelwalhalla worden gemaakt op verzoek van de klant komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

7.                LEVERING

7.1                                  Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering vanaf het magazijn van Vlagsma tegelwalhalla, dan wel op het met de klant overeengekomen adres door de producten ter beschikking te stellen.
7.2              De klant is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het overeenkomstig lid 1 art. 7  overeengekomen moment.
7.3              Bij levering in gedeelten wordt elke levering c.q. fase als een afzonderlijke transactie beschouwd en kan door Vlagsma tegelwalhalla per transactie worden gefactureerd.
7.4              Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de klant op het moment van levering.
7.5              Verzending c.q. transport van bestelde zaken geschiedt op een door Vlagsma tegelwalhalla te bepalen wijze, doch voor rekening en risico van de klant. Vlagsma tegelwalhalla is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard en vorm dan ook, die verband houdt met de verzending c.q. het transport, al dan niet aan de zaken geleden. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
7.6              Indien de klant de afname weigert, uitstelt of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de klant nadat Vlagsma tegelwalhalla hem hiervan in kennis heeft gesteld. De klant zal in dat geval het factuurbedrag voor alle aanvullende kosten direct verschuldigd zijn. Vlagsma tegelwalhalla stelt de klant schriftelijk in kennis van de verrichte opslag en stelt daarbij tevens een redelijke termijn waarop de klant Vlagsma tegelwalhalla in staat moet stellen de zaken te leveren.
7.7              Indien de klant ook na verloop van de door Vlagsma tegelwalhalla gestelde redelijke termijn, als bepaald in het vorige lid van dit artikel , in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is de klant door het enkele verloop van (één) maand, gerekend vanaf de datum van opslag in verzuim en heeft Vlagsma tegelwalhalla  het recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechtelijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schaden, kosten en renten gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
7.8              Het voorafgaande laat de verplichting van de klant de overeengekomen c.q. bedongen c.q. verschuldigde prijs, alsmede eventuele opslag- en/of andere kosten te voldoen onverlet.
7.9              Vlagsma tegelwalhalla is bevoegd om – ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de klant – vooruitbetaling of zekerheid van de klant te verlangen, alvorens tot levering over te gaan.
7.10            Indien Vlagsma tegelwalhalla gegevens behoeft van de klant in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de klant deze aan Vlagsma tegelwalhalla ter beschikking heeft gesteld.
7.11           Indien Vlagsma tegelwalhalla een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter niet met meer dan 14 dagen overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de klant Vlagsma tegelwalhalla schriftelijk in gebreke te stellen.
7.12            Kosten van levering worden apart vermeld in de offerte, tenzij anders overeengekomen.
7.13            Goederen worden af magazijn geleverd, tenzij anders overeengekomen.

8.                PRIJZEN

8.1              Alle prijzen in de winkel zijn uitgedrukt in Euro’s en inclusief omzetbelasting.
8.2              Vlagsma tegelwalhalla werkt niet met vooruitbetalingen, tenzij nadrukkelijk overeengekomen met de klant.
8.3              Bij materialen op bestelling zijn prijsverhogingen binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst voor rekening van Vlagsma tegelwalhalla, met uitzondering van verhoging door overheidsmaatregelen. Prijsverhogingen na deze termijn mogen worden doorberekend zonder dat de overeenkomst kan worden ontbonden.

 9.                EIGENDOMSVOORBEHOUD

9.1              Vlagsma tegelwalhalla blijft volledig eigenaar van de geleverde en te leveren zaken, niet tegenstaande de feitelijke aflevering, totdat de klant aan alles dat hij krachtens overeenkomst aan Vlagsma tegelwalhalla verschuldigd is of zal worden, heeft voldaan.
9.2              Bij beslag, schuldsanering, surséance van betaling of faillissement zal de klant onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de eigendomsrechten van Vlagsma tegelwalhalla. De klant staat er voor in dat een beslag op de producten direct wordt opgeheven.
9.3              De klant is verplicht Vlagsma tegelwalhalla direct op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.
9.4              Vlagsma tegelwalhalla  is in het verlengde van voorgaande, altijd gerechtigd al geleverde zaken bij de klant of diens houder weg te (doen) halen, indien de klant zijn verplichtingen tegenover Vlagsma tegelwalhalla niet nakomt. De klant zal hiertoe zijn medewerking verlenen op straffe van een direct opeisbare boete van 5% van het factuurbedrag voor elke dag dat hij in gebreke blijft met de nakoming van deze verplichting.

10.              RISICO OVERGANG

10.1            Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden worden gebracht.
10.2            Indien Vlagsma tegelwalhalla en de klant levering aan het adres van de klant overeenkomen, dan is het risico tijdens transport, tenzij anders overeengekomen, voor rekening van de klant.

11.              BETALING

11.1            Indien sprake is van  koop op afstand dient de betaling te geschieden conform de op de website van Vlagsma tegelwalhalla aangegeven wijze. Betaling op andere wijzen is slechts toegestaan indien partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
11.2            Betaling dient contant bij aflevering te geschieden, tenzij anders is overeengekomen. Indien niet contant betaald wordt maar een betalingstermijn is afgesproken gelden de navolgende bepalingen. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
11.3            Indien andere betalingscondities schriftelijk zijn overeengekomen dienen deze nageleefd te worden.
11.4            Indien de klant in gebreke blijft in de betaling als hierboven vermeld, dan is de klant van rechtswege in verzuim. De klant is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
11.5            In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surséance van betaling van de klant zijn de vorderingen van Vlagsma tegelwalhalla op de klant onmiddellijk opeisbaar.

12.              INCASSOKOSTEN

12.1            Is de klant in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant. Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 50,00.
12.2            Indien Vlagsma tegelwalhalla hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
12.3            De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de klant.

13.              OPSCHORTING EN ONTBINDING

13.1            Vlagsma tegelwalhalla is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
– De klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
– Na het sluiten van de overeenkomst Vlagsma tegelwalhalla ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de klant slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
– De klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
13.2            Voorts is Vlagsma tegelwalhalla bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
13.3            Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Vlagsma tegelwalhalla op de klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Vlagsma tegelwalhalla de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en uit overeenkomst.
13.4             Vlagsma tegelwalhalla behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.
Ingeval de klant de overeenkomst opzegt c.q. annuleert, is hij aan Vlagsma tegelwalhalla een door Vlagsma tegelwalhalla  nader te bepalen vergoeding verschuldigd. De klant is gehouden alle kosten, schaden alsmede de gederfde winst te fixeren en – te zijner  keuze en afhankelijk van de reeds verrichtte werkzaamheden c.q. leveringen 20 tot 100% van de afgesproken prijs bij de klant in  rekening te brengen.
13.5           De klant is tegenover de derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering c.q. opzegging en vrijwaart Vlagsma tegelwalhalla ter zake..
13.6           Door de klant reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

14.              ONDERZOEK EN KLACHTEN

 14.1            De klant is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de zaken tot controle ervan over te gaan. Indien de klant zichtbare defecten, fouten, onvolkomenheden en/of gebreken constateert, dient zulks te worden aangetekend op de vrachtbrief en onmiddellijk ter kennis van Vlagsma tegelwalhalla te worden gebracht, dan wel dient de klant                  Vlagsma tegelwalhalla  binnen 24 uur na ontvangst van de zaken hiervan op de hoogte te stellen, zulks gevolgd door een onmiddellijke schriftelijke bevestiging hiervan aan Vlagsma tegelwalhalla.
14.2            Overige reclames dienen per aangetekend schrijven binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken aan Vlagsma tegelwalhalla te worden gemeld.
14.3            Een niet zichtbaar gebrek dient de klant binnen een maand na aflevering schriftelijk te melden aan Vlagsma tegelwalhalla met inachtneming van het in het vorige lid van dit artikel bepaalde.
14.4            onverminderd het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel, wordt ten aanzien van de met de klant gesloten overeenkomst tevens het bepaalde in lid 7 van artikel 16 in aanmerking genomen.
14.5            Indien bovengemelde reclames niet binnen de daar genoemde termijnen aan Vlagsma tegelwalhalla zijn kenbaar gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen.
14.6            Bestelde zaken worden in de bij Vlagsma tegelwalhalla voorradige groothandelsverpakkingen geleverd. Geringe afwijkingen ter zake opgegeven maten, gewichten, aantallen, kleuren e.d., gelden niet als tekortkoming aan de zijde van Vlagsma tegelwalhalla.
14.7            Speciaal, op verzoek van de klant, bij een derde bestelde zaken worden door Vlagsma tegelwalhalla nimmer teruggenomen.
14.8            Ten aanzien van onvolkomenheden in natuurproducten kunnen geen reclames geldend gemaakt worden, indien deze onvolkomenheden verband houden met de aard en de eigenschappen van de grondstof (fen) waaruit het product is vervaardigd. Een en ander ter beoordeling van Vlagsma tegelwalhalla.
14.9          Reclames schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.
14.10         Vlagsma tegelwalhalla dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor rekening en risico van Vlagsma tegelwalhalla indien laatstgenoemde daarmee zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming vooraf heeft betuigd.
14.11         In alle gevallen geschiedt  retourzending op een door Vlagsma tegelwalhalla te bepalen wijze en indien mogelijk in de originele verpakking c.q. emballage.
14.12         Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn bewerkt of verwerkt, beschadigd of over gepakt, vervalt elk recht op reclame.
14.13         Indien de klant tijdig, correct en terecht klaagt over gebreken aan een product, is de daaruit voortvloeiende aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen is bepaald in de artikelen 15 en 16 van deze voorwaarden.

15.             GARANTIE

15.1       Vlagsma tegelwalhalla garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook. De feitelijke levensduur ervan kan nimmer worden gegarandeerd.
15.2     Zo door Vlagsma tegelwalhalla geleverde zaken door de fabrikant van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden.
15.3     Met betrekking tot de overeenkomst met de consument neemt Vlagsma tegelwalhalla de wettelijk vastgestelde  garantietermijnen in acht.
15.4            De factuur geldt tevens als garantiebewijs van het geleverde artikel.
15.5            Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Vlagsma tegelwalhalla de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst vervangen / vergoeden indien aan de vereisten van artikel 15 is voldaan.
15.6            De hierboven genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van verkeerd of oneigenlijk gebruik door klant of wanneer de ontvangen goederen op een onjuiste wijze worden bewaard/opgeslagen door de klant.
15.7            Voorts kan met betrekking tot de navolgende onderwerpen gezien haar aard door Vlagsma tegelwalhalla nimmer garantie worden gegeven of door de klant een beroep op reclame gedaan worden:
– producten die reeds zijn ver- of bewerkt (omtrent de slijtvastheid is het raadzaam dat de klant zich vooraf laat adviseren).
– tintverschil tussen zogenaamde uni en bijpassende decortegels.
– verschil in kleurnuance bij tegels.
15.8           Goederen die niet op voorraad staan kunnen, tenzij zij niet aan de vereisten voldoen, niet geretourneerd worden.
15.9          Voorraadgoederen kunnen uiterlijk 7 dagen na levering worden teruggebracht onder aftrek van 15% retourkosten van het bruto aankoopbedrag, en met een minimum van  Eur 50,-

16.              AANSPRAKELIJKHEID

16.1            Vlagsma tegelwalhalla is niet aansprakelijk voor schade aan de producten anders dan met inachtneming van het bepaalde onder ‘garanties’. In elk geval is de contactuele en wettelijke aansprakelijkheid van Vlagsma tegelwalhalla te allen tijde beperkt tot de overeengekomen prijs van het product ter zake waarvan die aansprakelijkheid is ontstaan. Voor zover in rechte zou worden geoordeeld dat op Vlagsma tegelwalhalla een verdergaande vergoedingsplicht rust, gaat die vergoedingsplicht nooit verder dan hetgeen zij ter zake van haar verzekeringsmaatschappij krijgt uitgekeerd.
16.2            Vlagsma tegelwalhalla is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die klant of een derde ter zake van (het gebruik van) producten mocht lijden, hieronder is mede begrepen bedrijfs- en milieuschade.
16.3            Wanneer de producent van een gebrekkig product aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van Vlagsma tegelwalhalla beperkt tot vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van de koopprijs.
16.4            De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Vlagsma tegelwalhalla of haar leidinggevend personeel.
16.5            Onverminderd het bovenstaande is Vlagsma tegelwalhalla niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de klant.
16.6            In alle gevallen dient Vlagsma tegelwalhalla aansprakelijk te worden gesteld binnen een jaar nadat de schade zich heeft voorgedaan, op straffe van verval van rechten.
16.7            De klant verliest diens rechten jegens Vlagsma tegelwalhalla, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart Vlagsma tegelwalhalla tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover:

A. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies en/of adviezen van Vlagsma tegelwalhalla strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (opslag) van de geleverde zaken door de klant.

B.  voormelde schade is ontstaan door fouten, onvolledigheden of onjuistheden in gegevens, materialen, informatiedragers e.d. die door of namens de klant aan Vlagsma tegelwalhalla zijn verschaft en/of voorgeschreven.

17.              OVERMACHT

17.1            Indien Vlagsma tegelwalhalla door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens de klant kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht toestand.
17.2            Duurt de overmacht toestand langer dan een maand, dan hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt en in overeenstemming met wat verder in deze voorwaarden is bepaald.
17.3            Ingeval van overmacht heeft de klant geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als Vlagsma tegelwalhalla als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
17.4            Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Vlagsma tegelwalhalla onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Vlagsma tegelwalhalla kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: het uitvallen van netwerken voor telecommunicatie en/of elektriciteit, stakingen en uitsluitingen, blokkade, oproer, oorlog, mobilisatie, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, weersomstandigheden, bedrijfsstoringen door brand , ongeval of andere voorvallen en natuurverschijnselen, stagnatie of andere problemen bij de productie van een van de toeleveranciers of fabrikanten en/of bij het eigen of door derden verzorgde transport en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.
17.5            Vlagsma tegelwalhalla zal de klant zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmacht toestand op de hoogte brengen.
17.6            Voor zover Vlagsma tegelwalhalla ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen en aan het nagekomen zelfstandige waarde toekomt, is Vlagsma tegelwalhalla gerechtigd om het reeds nagekomen separaat te factureren. De klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

18.              AANBRENGEN VAN TEGELWERKEN

18.1            De te betegelen ruimte dient op de afgesproken dag voor de aanvang van de werkzaamheden zodanig ontruimd te zijn, dat de tegelzetter ongehinderd zijn werk kan verrichten.
18.2            Indien op de afgesproken dag de betreffende ruimte  niet geschikt is voor het aanbrengen van tegels, is de consument gehouden de hierdoor ontstane kosten aan Vlagsma tegelwalhalla te vergoeden.
18.3            De wanden en vloeren dienen zodanig te zijn, dat wil o.a. zeggen te lood (wanden), vlak (wanden en vloeren) en waterpas (vloer) alsmede voldoende droog, dat zonder enige voorbehandeling de tegels hierop gezet c.q. gelijmd kunnen worden e.e.a. naar het oordeel van Vlagsma tegelwalhalla met inachtneming van de daarvoor geldende normen.
18.4            Alle kosten, welke voor het geschikt maken van de vloeren, c.q. wanden ten behoeve van het aanbrengen van tegels moet worden gemaakt, komen voor rekening van de klant. Indien mogelijk doet Vlagsma tegelwalhalla vooraf opgave van die kosten.
18.5            Indien is overeengekomen dat het werk wordt verricht voor een vierkante  meterprijs dan geldt bij meting dat uitsparingen kleiner dan een halve vierkante meter worden doorgemeten en gesneden tegels als hele tegels worden gemeten.
18.6            De kosten als bedoeld in de leden 2 en 4 zullen in elk geval bestaan in het arbeidsloon van de tegelzetters die als gevolg van het niet geschikt zijn van de ruimte en/of wanden en vloeren hun werkzaamheden niet kunnen aanvangen c.q. voortzetten.
18.7            Bij oplevering dient de klant voor akkoord te tekenen.
18.8            Het niet tekenen bij oplevering bevrijdt de klant niet van zijn betalingsverplichtingen.

19.              OVERDRACHT VAN RECHTEN

19.1            Het is Vlagsma tegelwalhalla toegestaan de uit enige overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te dragen.

20.              GESCHILLEN

20.1            Vlagsma tegelwalhalla heeft het recht een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
20.2            Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

21.              TOEPASSELIJK RECHT

21.1            Op elke overeenkomst tussen Vlagsma tegelwalhalla en de klant is Nederlands recht van toepassing.
21.2            Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze Algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend..

22.              UITLEG EN VINDPLAATS VAN DE VOORWAARDEN

22.1            Deze voorwaarden zijn vastgelegd en direct van toepassing per 27-12-2006
22.2            In alle gevallen waarin deze Algemene voorwaarden niet voorzien, zal een overeenkomst in het licht van deze voorwaarden en naar redelijkheid en de billijkheid worden uitgelegd.
22.3            De Algemene Voorwaarden liggen ten allen tijde ter inzage in de winkel.

Bericht delen

Actueel van VlagsmaiDeal
PayPal
Sepa
Mastercard
Visa
American Express
Bancontact
Cartasi
Cartebancare